BIP

Gdzie jesteśmy

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących

ul. Dworska 8

54-144 Wrocław

 • tel. (071) 353-64-69,
 • fax. 353-48-77
 • e-mail:

Jak dojechać?

Z Dworca Głównego PKP

– przystanek tramwajowy przy Dworcu PKS - TRAMWAJ nr 31 PLUS . Wysiąść na przystanku STADION ul. Królewiecka.

Mapa dojazdu z Dworca Głównego PKP:


Wyświetl większą mapę

 

Dane

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej

adres:

ul. Dworska 8,

54-144 Wrocław

tel. (071) 353-64-69,

fax. 353-48-77

e-mail: 

 

Numery kont - Getin Noble Bank S.A (od 1.04.2016)

1. wpłaty za internat: 07 1560 0013 2000 9737 8000 0002

2. Konto Rady Rodziców:  50 1560 0013 2000 9737 8000 0004

 

Dyrekcja

 

   Dyrektor Ośrodka

mgr Ewa Dobrowolska

tel. tel/fax: 071 353-48-77 ;  71 353-64-69 w.45
e-mail: 

                   

 

 Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum
mgr Joanna Błaszczyk
tel.71 353-64-69 w. 35
e-mail:

    Wicedyrektor do spraw  Szkół Ponadgimnazjalnych
mgr Krzysztof Kowal
 tel. 71 353-64-69 w. 30
e-mail:
   Wicedyrektor do spraw Opieki i Wychowania
 mgr Alina Brzezińska
tel.71 353-64-69 w. 29
e-mail:

 

Zapytaj Dyrektora:

 

zobacz też:     GRONO PEDAGOGICZNE

 

 

 

 

Co i gdzie

 

 

Statut

Poniżej zamieszczono następujące dokumenty:

 

1. Statut Ośrodka

 

 

 Inne ważne dokumenty znajda Państwo na stronie DOKUMENTY SZKOLNE

 

Administracja

  Imię i nazwisko Adres mailowy nr telefonu
Sekretariat:
 • Specjalista ds. kadr i spraw socjalnych

 

 • Specjalista ds. administracji

Elżbieta Markiewicz

 

Agnieszka Zalewska

Centrala tel. 71 3536469   FAX 713534877
tel. 71 3536469 w. 39


 tel. 71 3536469 w. 25

 • Główna księgowa
Krystyna Talaga tel. 71 3536469 w. 33
 • Dział księgowości- specjalista ds. księgowości

Agnieszka Górowska

Elżbieta Piętka

tel. 71 3536469 w. 44

tel. 71 3536469 w. 43

 • Specjalista ds. płac
Małgorzata Kukulska tel. 71 3536469 w. 44
 • Kierownik administracyjno- gospodarczy
Andrzej Szczepaniak tel. 71 3536469 w. 41
 • Starszy Referent Administracyjny
Szymon Malczyk tel. 71 3536469 w. 41
 • Intendent
Bronisława Żmudzińska tel. 71 3536469 w. 36

 

 
 
 
 

 

Praca

 

2017-12-05

Ogłoszenie o pracy:
Dyrekcja Ośrodka przyjmie do pracy na stanowisko sprzątaczki
na czas określony na zastępstwo od zaraz. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty. 

 

 2017-07-17

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownika gospodarczego z dnia 17 lipca 2017 r.

 

 

 

 2015.09.08

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Referenta z dnia 8 września 2015r.

 

Przetargi

INFORMUJEMY, ŻE DOTYCHCZASOWY LINK DO PRZETARGÓW PRZESTAŁ BYĆ AKTYWNY  http://dsosw12.interiowo.pl/ 

 

INFORMACJA O AKTUALNYCH PRZETARGACH:

 Przetargi

AKTUALNE PRZETARGI

Ogłoszenie nr 546387-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu: 
Dostawa urządzeń, sprzętu i mebli na potrzeby pracowni florystycznej

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 000704570, ul. Dworska  8 , 54-144  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713536469, e-mail , faks 713514877.
Adres strony internetowej (URL): http://www.oswdn.wroclaw.pl/index.php/bip#przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Jednostka Budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)- Tak 

http://www.oswdn.wroclaw.pl/index.php/bip#przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
DSOSW nr 12 Dla Niesłyszących i Słabosłyszacych we Wrocławiu ul. Dworska 8; 54-144 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń, sprzętu i mebli na potrzeby pracowni florystycznej
Numer referencyjny: 1/ZP/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog technicznyNie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, sprzętu i mebli na potrzeby pracowni florystycznej dla Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu przy ul. Dworskiej 8. Jeżeli z uwagi na charakter poszczególnych elementów dostaw wymagany jest montaż lub instalacja urządzeń, sprzętu i mebli, przedmiot umowy obejmuje również montaż oraz instalację.

II.5) Główny kod CPV: 39100000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

34928480-6

30236000-2

44510000-8

39700000-9

39200000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 113984,95
Waluta: PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniuTak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (odrębnie dla każdej części przedmiotowego zamówienia, dla której złożono ofertę). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ). W przypadku, gdy w postępowaniu dla danej jego części zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia, zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażonym w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonym na stronie Urzędu Zamówień Publicznych. 2. W celu potwierdzenia umocowania do złożenia oferty - dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznychNie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy wymagać będą zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, i dopuszczalne będą w warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  > polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Meble

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Meble do pracowni florystycznej oraz pojemniki na odpady
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 43659,96
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Sprzęt komputerowy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzęt komputerowy, w tym zestawy komputerowe, laptop, projektor, ekran do rzutnika
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10460,33
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Narzędzia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Narzędzia na potrzeby pracowni florystycznej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 26938,15
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Sprzęt AGD, wyposażenie domowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzęt AGD oraz wyposażenie domowe na potrzeby pracowni florystycznej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39700000-9, 39200000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 32926,51
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 ZAŁACZNIKI

ZAŁACZNIK 1 - pobierz: DOKUMENTACJA TECHNICZNA           
ZAŁACZNIK 2 - pobierz: SIWZ       
ZAŁACZNIK 3 - pobierz: WZÓR UMOWY

 

 

Umorzenia

Umorzenia 2016

Na podstawie § 15 Uchwały nr LX/078/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób uprawnionych
do umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Województwu Dolnośląskiemu lub jego jednostkom podległym
dyrektor Ośrodka podaje do wiadomości informację o udzielonych ulgach
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku:

W roku 2016 nie wystąpiły przypadki umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty
należności na rzecz Województwa Dolnośląskiego .

 

Umorzenia 2015

Na podstawie § 15 Uchwały nr LX/078/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób
uprawnionych do umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Województwu Dolnośląskiemu lub jego jednostkom podległym
dyrektor Ośrodka podaje do wiadomości informację o udzielonych ulgach
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku:

Ilość wydanych rozstrzygnięć w 2015 roku – 5 przypadków

 1. Umorzeń należności na rzecz Województwa Dolnośląskiego – 5 na łączną kwotę 13941,30  złotych
 2. Odroczenia nie wystąpiły
 3. Rozłożenia na raty nie wystąpiły.

 

 

Zapisy do szkół

 

 Informacje dotyczace zapisu do szkół w naszym Ośrodku

 

"Rekrutacja"

Dyrekcja Ośrodka oraz nauczyciele zapraszają do naszych szkół. Zapisy trwają.

 Zapisu do którejkolwiek z naszych szkół można dokonać od poniedziałku do piątku u wicedyrektorów:

- wicedyrektor Joanny Błaszczyk - zapisy na wczesne wspomaganie, zapisy do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum
- wicedyrektora Krzysztofa Kowala - zapisy do szkoły zawodowej, liceum, szkoły policealnej i do szkoły przysposobienia do pracy
(kontakt z dyrektorami: zobacz zakładkę dyrekcja)

Wicedyrektorzy udzielają szczegółowych informacji na temat dokumentacji,
służą pomocą w skompletowaniu jej oraz zapraszają do prezentacji podległych im szkół i warunków kształcenia.

 

 


Informacje w sprawie naboru na rok szkolny 2018/2019

Przyjmujemy zapisy do poszczególnych etapów kształcenia:

1. WCZESNE WSPOMAGANIE I INTEGRACJA SENSORYCZNA  
2. PRZEDSZKOLE  
3. SZKOŁA PODSTAWOWA   
4. GIMNAZJUM 


oraz do następujących  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

5. Szkoła przysposabiająca do pracy

6. SZKOŁA BRANŻOWA  w specjalnościach:

7. TECHNIKUM

8. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej lub gimnazjum

9. SZKOŁA POLICEALNA – na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie.


* w trakcie zatwierdzania przez Organ Prowadzacy - od 1.09.2018
** uczniowie nie płacą za materiały wykorzystane podczas zajęć praktycznej nauki zawodu. 


 

Wymagane dokumenty (wzory do pobrania znajduja się poniżej):
* podanie o przyjęcie do szkoły (wzór poniżej)
* świadectwo ukończenia szkoły poprzedniego szczebla
   (dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych - świadectwo ukończenia gimnazjum; dla kandydatów do gimnazjum - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej)
* skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
   (wzór poniżej; ten dokument kierujemy do lokalnych władz oświatowych, np. do Starostwa lub do Urzędu Miasta w miejscu zamieszkania)
* orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
   (ten dokument wydaje poradnia, w której uczeń był diagnozowany)
* skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
* dokumentacja medyczna
   (w przypadku uczniów z innych szkół - dokumentację taka pobieramy z gabinetu pielęgniarki w poprzedniej szkole)
* 2 zdjęcia 

dodatkowo dla uczniów kierunków zawodowych:
* zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu (wzór skierowania na badania - poniżej)

 

ZAPRASZAMY

 

 *Aby pobrać wybrany dokument, kliknij na nim prawym klawiszem myszy i z rozwijanego okna wybierz "zapisz jako".

 

Wzory dokumentów do pobrania

Wzór podania o przyjęcie do szkoły

Wzór skierowania

 

Inne dokumenty

 

 

Pobierz UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA PRZEZ INNA OSOBĘ  kliknij tu:    UPOWAŻNIENIE   

Pobierz ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH kliknij tu:    DANE OSOBOWE     

Pobierz ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA kliknij tu:     WIZERUNEK   

Pobierz ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WZW Z UDZIAŁEM W KONKURSIE kliknij tu:    UDZIAŁ W KONKURSACH       

Pobierz ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ABSOLWENTÓW kliknij tu:   DANE OSOBOWE ABSOLWENTÓW    

Dokumenty dot kształcenia zawodowego

 

 

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - KUCHARSTWO  kliknij tu:   SKIEROWANIE - KUCHARSTWO   

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - KUCHARSTWO 2  kliknij tu:    SKIEROWANIE - KUCHARSTWO 2    

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - STOLARSTWO  kliknij tu:   SKIEROWANIE - STOLARSTWO    

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - FRYZJERSTWO  kliknij tu:    SKIEROWANIE - FRYZJERSTWO        

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - KRAWIECTWO  kliknij tu:      SKIEROWANIE - KRAWIECTWO    

 

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - FLORYSTYKA  kliknij tu:     SKIEROWANIE - FLORYSTYKA       

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - TECHNIK INFORMATYK kliknij tu:       TECHNIK INFORMATYK