Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

W chwili obecnej prowadzimy kształcenie w pięciu kierunkach zawodowych oraz zapewniamy możliwość kształcenia się w klasach wielozawodowych.

Do tej pory kształciliśmy witrażystów, kucharzy małej gastronomii, restauratorów mebli antycznych, poligrafów oraz mechaników samochodowych.
Obecnie oferujemy następujące kierunki:

* kucharz - nauczyciel prowadzący: mgr Małgorzata Warzecha-Mazurkiewicz
* krawiec - nauczyciel prowadzący: mgr Grażyna Fedeczko
* stolarz - nauczyciel prowadzący: mgr inż. Piotr Kondratowicz, Józef Cieślak
* introligator - nauczyciel prowadzący: mgr Bogusława Radolińska
* fryzjer - nauczyciel prowadzący: mgr Magdalena Nowacka

Szkoła zawodowa kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uczniowie otrzymują nie tylko świadectwa ukończenia szkoły, ale również dyplomy zawodowe.

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym, a nasi nauczyciele zawodu są również egzaminatorami.

 

 

Krawiectwo

KRAWIECTWO

Kształcenie w kierunku fryzjerskim trwa na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej trzy lata.
Wszystkie zajęcia (i zawodowe i ogólnokształcące) odbywają się w naszym Ośrodku,
w którym znajdują się bogato wyposażone i na bieżąco doposażane w najnowsze urządzenia pracownie krawieckie.
Nauczyciele to osoby z dużym doświadczeniem i dorobkiem zawodowym.

W ramach kształcenia zawodowego oferujemy:

* pracownie w szkole,

* podstawy projektowania i kreowania ubioru,

* udział w konkursach, projektach i pokazach mody,

* zajęcia dodatkowe z modelingu i wizażu.

 

Na stronie NABÓR DO SZKÓŁ znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły.

Uczniowie tego kierunku często biorą udział w projektach zawodoznawczych.
Poniżej zamieszczamy relacje z wybranych projektów.

 

Caption or Title

Description text is here

Read more

_______________________________________________________________

Projekt zawodoznawczy ,, Z modą na Euro 2012

Kucharstwo

KUCHARSTWO

Kształcenie w kierunku kucharskim trwa na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej trzy lata.
Całość kształcenia (ogólne i zawodowe) odbywa się w naszym Ośrodku pod okiem doświadczonych nauczycieli kucharstwa
oraz kucharzy dzięki temu, że dysponujemy zarówno pracownią technologii gastronomicznej w szkole,
jak i prowadzimy własne praktyki zawodowe w kuchni i stołówce szkolnej - uczniowie wyjątkowo cenią i lubią tę pracę.
Uczniowie nasi biorą również udział w różnych projektach, szkoleniach i warsztatach, pokazach wykraczających poza
program nauki szkolnej. Prowadzą też nierzadko własne pokazy poza Ośrodkiem.
Wyjątkowo korzystnym również jest możliwość wykazywania i doskonalenia swoich umiejętności
w trakcie różnych imprez o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym organizowanych w naszym Ośrodku
(należą do nich również: obsługa bankietów, przyjęć, konferencji, itp...), w czasie których uczniowie mogą
rozwijać talenty dekoracyjne.

W ramach kształcenia zawodowego oferujemy:

* pracownia technologii gastronomicznej w szkole

* praktyki w kuchni i stołówce szkolnej

* dodatkowe szkolenia i warsztaty (np. carving)

* obsługa imprez okolicznościowych

* promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania

* ciekawe wycieczki zawodoznawcze

 

Na stronie NABÓR DO SZKÓŁ znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły.

Poniżej znajdą Państwo relację z jednego z projektów realizowanych w ramach kształcenia na tym kierunku zawodowym.

Caption or Title

Description text is here

Read more

 

______________________________

PROJEKT ZAWODOZNAWCZY“KUCHARZ Z PASJĄ” prowadzony był przez panią Zofię Sabat.
Był jednym z działań w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II.
Celem projektu było rozwijanie zainteresowań związanych z zawodem

 • wzrost kompetencji zawodowych

 • nabycie nowych umiejętności, które w przyszłości mogą pomóc uczniom wyjść na rynek pracy poprzez zajęcia z carvingu.

W projekcie była zaangażowana młodzież z I klasy ZSZ z branży gastronomicznej
Działania realizowane w trakcie projektu obejmowały:

 • zapoznanie młodzieży z technikami carvingowymi (zajęcia warsztatowe)

 • przygotowanie krótkiego pokazu carvingowego „na żywo” podczas Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Historycznej we Wrocławiu.

 • wykonanie dekoracji z warzyw i owoców na stołach podczas przyjęcia w ramach konkursu historycznego

Wszystkie działania projektowe były dokumentowane. Z tych materiałów przygotowaliśmy „ALBUM KUCHARZA Z PASJĄ”
Projekt był narzędziem motywacji uczniów do aktywnej postawy wobec pracy, do kreatywności i szerszego spojrzenia na wykonywany zawód.
W projekcie wzięło udział 6 uczniów, którzy realizowali zaplanowane działania pod kierunkiem nauczyciela, opiekuna gruby projektowej mgr Zofii Sabat.
Liderem projektu CIZ w naszym Ośrodku jest Wicedyrektor do Spraw Opieki i Wychowania mgr Alina Brzezińska

Stolarstwo

STOLARSTWO

Kształcenie w kierunku stolarskim na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej trwa trzy lata.
Dzięki doświadczonym nauczycielom o wielu specjalnościach oraz bogato wyposażonym i wciąż unowocześnianym pracowniom stolarskim,
uczniowie poza programem nauczania mogą zdobywać umiejętności z zakresu dziedzin pokrewnych,
czego dowodem są liczne wystawy i kiermasze wyrobów stolarskich zachwycające wszystkich,
którzy mogą w nich uczestniczyć.

W ramach kształcenia zawodowego oferujemy:

* bogato wyposażoną pracownię i warsztaty szkolne

* budowę i naprawę stolarki budowlanej

* renowację mebli antycznych

* galanterię drzewną

* dodatkowe szkolenia i warsztaty (np. techniki malarskie)

 

 

Na stronie NABÓR DO SZKÓŁ znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły.

 

 

Introligatorstwo

INTROLIGATORSTWO

UWAGA. Nie prowadzimy naboru na ten kierunek na rok szkolny 2015/2016

Kształcenie na kierunku introligatorskim na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej trwa trzy lata
i w całości jest organizowane w naszym Ośrodku dzięki doświadczonym nauczycielom oraz
doposażonym pracowniom.

Kształcenie na introligatorstwie w naszym Ośrodku to:

* warsztaty szkolne

* wieloletnie doświadczenia

* oprawy, akcydensy i galanteria papiernicza

 

Na stronie NABÓR DO SZKÓŁ znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły.

 

Caption or Title

Description text is here

Read more

 

 

Fryzjerstwo

 

 

 

FRYZJERSTWO

 

Kształcenie w kierunku fryzjerskim trwa na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej trzy lata.
Praktyki zawodowe oraz zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzone są we Wrocławiu w zaprzyjaźnionych zakładach fryzjerskich,
w których pracują nauczyciele zawodu mający doświadczenie w kształceniu naszych uczniów.
Natomiast kształcenie z przedmiotów ogólnych odbywa się w naszym Ośrodku pod kierunkiem naszych nauczycieli.

 

W ramach kształcenia zawodowego oferujemy:

 

* praktyki w zaprzyjaźnionych zakładach fryzjerskich

 

* zindywidualizowany tok kształcenia zawodowego

 

* podstawy wizażu personalnego

 

* dodatkowe szkolenia (np. kosmetyczne) w Ośrodku i poza nim w ramach projektów UE.

 

 

Na stronie NABÓR DO SZKÓŁ znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły.

 

Caption or Title

Description text is here

Read more

 

Klasy Wielozawodowe

KLASY WIELOZAWODOWE

Dzięki organizacji kształcenia oferowanego przez nasz Ośrodek możliwy jest indywidualny wybór innego zawodu, niż te,
które oferowane są w nurcie głównym.
Jest to możliwe, gdy uczeń wybierze własny kierunek oraz znajdzie zakład rzemieślniczy,
który zgodzi się przyjąć ucznia na praktyki zawodowe.

W takim przypadku uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących razem z innymi uczniami w naszym Ośrodku,
a przedmioty zawodowe zorganizowane są w wybranym zakładzie rzemieślniczym.

W takim trybie zdobywali zawód w naszym Ośrodku między innymi uczniowie witrażownictwa, mechaniki samochodowej, piekarze, restauratorzy mebli antycznych.

 

Na stronie NABÓR DO SZKÓŁ znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
 • skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
 • dokumentacja medyczna
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu
 • 2 zdjęcia

 Na stronie NABÓR DO SZKÓŁ    znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły.

_____________________________________________________

POBIERZ ULOTKĘ