Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową (gimnazjum)
i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

Okres nauki trwa 3 lata.
Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły,
z uwzględnieniem  specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

 

Głównym celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości.
Jesteśmy zdecydowanie nastawieni na kształtowanie kompetencji społecznych, zawodowych i komunikacyjnych,
które jako istotne priorytety w edukacyjne, pomogą w przyszłości naszym podopiecznym
na możliwie samodzielne i niezależne funkcjonowanie.

 

W Szkole Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się następujące zajęcia edukacyjne:

 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne -  uczniowie doskonalą zdobyte już wiadomości i umiejętności w zakresie pisania, czytania, liczenia.
Ponadto przygotowują się do pełnienia różnych ról społecznych w dorosłym życiu, uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym,
uczą się dbania o swój wygląd, zdrowie, korzystania z pomocy społecznej różnych instytucji.

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się -  uczniowie rozwijają umiejętności porozumiewania się z bliskimi i dalszym otoczeniem

 

Zajęcia kształtujące kreatywność – to rozwijanie zainteresowań i zdolności w sferze artystycznej, muzycznej, tanecznej, teatralnej

 

Przysposobienie do pracy - to bardzo duża liczba godzin zajęć lekcyjnych, gdzie uczniowie w ramach aktywności przez pracę,
zdobywają praktyczne umiejętności, które pomogą im w funkcjonowaniu w dorosłym życiu.
Poznanie różnorodnych czynności zawodowych, posługiwanie się narzędziami potrzebnymi do ich wykonywania dokonuje się w ramach praktycznych zajęć z zakresu:

 

  • wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych
  • pracowni gospodarstwa domowego
  • ogrodnictwa
  • elementów stolarstwa
  • prac biurowych
  • elementów szycia

 

Uczniowie mają również zapewnione zajęcia wychowania fizycznego umożliwiające usprawnianie obniżonych funkcji ruchowych,
pozwalające kształtować ich sylwetkę i nawyki ruchowe oraz uczące sportowej rywalizacji.

 

Uczniowie mogą również uczestniczyć w zajęciach z religii lub etyki.

 

 

wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych

IMG_20170316_151721
IMG_20170316_112035
IMG_20170316_112047
IMG_20170316_112039
IMG_20170316_151714

pracownia gospodarstwa domowego

IMG_20170428_093522 - Kopia
IMG_20170512_111257
IMG_20170428_092150
IMG_20170428_091133

elementy stolarstwa

SL372621
SL372638
SL372616
IMG_20170323_143359

 

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
 • skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
 • dokumentacja medyczna
 • 2 zdjęcia
 • podanie o przyjęcie do internatu (dla osób zamiejscowych)