Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła przysposabiająca do pracy została stworzona dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum i posiadają orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  lub z niepełnosprawnością sprzężoną.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  • skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
  • skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
  • dokumentacja medyczna
  • 2 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do internatu (dla osób zamiejscowych)