Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie 

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu oraz z innymi niepełnosprawnościami
to pogram kompleksowych działań diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych,
które zmierzają do stworzenia dziecku optymalnych warunków rozwoju.

W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania wchodzą:

 • psycholog
 • surdopedagodzy
 • neurologopeda, logopedzi
 • terapeuci SI

Cele i zadania w zakresie pomocy rodzinie

 • Indywidualne szkolenie rodziców – dostarczenie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka oraz wskazówek dotyczących sposobów ich zaspokajania.
 • Pomoc rodzicom w przejawianiu realistycznych oczekiwań w stosunku do swojego dziecka, zgodnych z etapem, na jakim znajduje się dziecko i biorących pod uwagę jego możliwości
 • i ograniczenia.
 • Uczenie wybranych metod i technik pracy z dzieckiem poprzez demonstrowanie, modelowanie i aktywny udział rodziców.
 • Informowanie rodziców o bliższych i dalszych celach pracy edukacyjnej z dzieckiem.
 • Stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka poprzez dostarczanie informacji, modelowanie umiejętności i stałe wzmacnianie poczucia kompetencji rodzicielskich.
 • Pomoc rodzicom w wyborze odpowiednich zabawek, sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych.
 • Pomoc w wyborze dalszej drogi edukacji dziecka (przedszkole, szkoła).

Cele i zadania w zakresie pomocy dziecku

 • Diagnoza wielospecjalistycznego zespołu.
 • Cykliczna ocena rozwoju.
 • Stymulacja bądź optymalizacja rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego małego dziecka.
 • Kontakty z rówieśnikami podczas spotkań integracyjnych.
 • Wychowanie słuchowe.

Formy pracy rewalidacyjnej:

 • Systematyczne zajęcia dla dzieci na terenie placówki.
 • Szkolenia indywidualne i grupowe dla rodziców dzieci.
 • Imprezy integracyjne.
 • Współpraca z przedszkolami, przedszkolami specjalistycznymi i innymi placówkami,
 • w których znajdują się dzieci objęte wczesną rewalidacją.

Organizacja pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Wadą Słuchu

 • Pierwszym krokiem w chwili zgłoszenia dziecka jest diagnoza wielospecjalistycznego zespołu przeprowadzona na terenie placówki. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz diagnozy każdy terapeuta opracowuje program pracy z dzieckiem podczas zajęć w Ośrodku.  Rodzice otrzymują także zalecenia do pracy w domu.
 •  Czas trwania zajęć i ich częstotliwość dopasowywana jest do indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia odbywają się zwykle co tydzień, o określonych przypadkach co dwa tygodnie lub raz w miesiącu.
 • Czas trwania wizyty – około 2 godzin. W tym czasie dziecko ma zajęcia przyznane mu podczas zebrania Zespołu z uwzględnieniem opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Co trzy tygodnie odbywają się spotkania Zespołu. Na spotkaniach tych opracowuje się, omawia oraz weryfikuje programy oddziaływań terapeutyczno – rewalidacyjnych dla każdego dziecka.

Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie zapisy do szkoły

 

zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Prowadzą: Jolanta Wojciechowicz-Gach, Barbara Żdanowicz, Jolanta Trznadel

W ramach zajęć WWR prowadzone są zajęcia logopedyczne dla dzieci w różnym wieku (od kilku miesięcy, aż po dzieci kończące przedszkole). Terapią logopedyczną objęte są dzieci z:

 • wadą słuchu,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • rozszczepami,
 • dyslalią,
 • oraz innymi zaburzeniami mowy.

Jak wyglądają zajęcia logopedyczne?

Metody stosowane podczas zajęć dostosowane są do wieku dziecka oraz jego możliwości i ograniczeń.
Podczas każdych zajęć logopedzi starają się, by nauka przebiegała w formie zabaw i gier,
dlatego dzieci chętnie uczęszczają na zajęcia logopedyczne.
Młodsze dzieci „bawią się” wspólnie z rodzicami na dywanie.
Każda wspólna aktywność kierowana jest przez logopedę,
który również na bieżąco przekazuje wskazówki do pracy w domu.
U starszych dzieci kładziony jest nacisk na koncentrację uwagi podczas pracy stolikowej.

Podczas zajęć prowadzone są ćwiczenia w zakresie:

 • karmienia,
 • treningu słuchowego,
 • prawidłowego oddechu,
 • usprawniania aparatu artykulacyjnego,
 • poszerzania słownictwa i budowania wypowiedzi, 
 • komunikacji społecznej itp.

Nasze drzwi są zawsze otwarte dla rodziców.
Chętnie zapraszamy rodziców na zajęcia, podczas których mogą obserwować metody pracy logopedy,
uczyć się jak pracować w domu, a także włączać się aktywnie w ćwiczenia z dziećmi.

Specjaliści zajmują się także szkoleniem i przekazywaniem niezbędnej wiedzy rodzicom.
Często poruszane tematy to: sposoby karmienia, wprowadzanie pokarmów stałych do diety,
zabawy, gry logopedyczne oraz trening słuchowy w domu, porady dotyczące kupna zabawek,
książeczek i pomocy do użytku domowego, pomoc w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

 

 IMG_20190517_092634 kopia
IMG_20190604_165915
IMG_20190521_163022
IMG_20190520_114811
IMG_20190527_101145
IMG_20190507_115226
IMG_20190527_163647

 

 

zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem

Prowadzi: Ewa Druszcz

Zajęcia z psychologiem ukierunkowane są na stymulację rozwoju dziecka w emocjonalnej, społecznej i poznawczej sferze funkcjonowania.
W czasie zajęć dziecko uczy się rozpoznawać i nazywać emocje, a także konstruktywnie radzić sobie z takimi emocjami jak złość czy strach.
W zależności od potrzeb dziecka zajęcia zawierają także elementy treningu relaksacyjnego.
Istotnym celem zajęć jest także nabywanie przez dziecko umiejętności budowania poprawnych relacji społecznych,
rozumienia norm i zasad społecznych oraz adekwatnego do sytuacji reagowania.
W czasie zajęć nie brakuje także zadań mających na celu rozwój zdolności poznawczych dziecka, takich jak myślenie, pamięć, koncentracja uwagi.

 

integracja sensoryczna

 Integracja sensoryczna

Termin „integracja sensoryczna” 
oznacza porządkowanie informacji docierających do układu nerwowego
i ośmiu układów zmysłów ze środowiska i ciała,
dzięki czemu rozwój ruchowy, emocjonalny i poznawczy dziecka dokonuje się bez zakłóceń. 

O zaburzeniach integracji sensorycznej mówimy,
gdy występuje szereg nieprawidłowości,  np. dziecko:

- ma problemy z czynnościami, z którymi jego rówieśnicy już dobrze sobie radzą, np. ubieraniem się, wiązaniem sznurowadeł, rysowaniem, łapaniem piłki, jest ruchowo mniej sprawne od rówieśników

- ma problemy z czynnościami manipulacyjnymi, z odwzorowaniem ruchu ( wykonuje różne czynności w nieefektywny sposób)

- ma trudności z opanowaniem technik szkolnych, zwłaszcza pisaniem i czytaniem,  ma wolne tempo pracy

- jest impulsywne, ma kłopoty z samokontrolą, uspokojeniem się i koncentracją uwagi

- ma trudności z wyrażaniem emocji, reakcje są nieakceptowane społecznie i nieadekwatne do sytuacji

- jest nad- lub pod -wrażliwe na dotyk, światło lub dźwięki

- ma opóźniony rozwój mowy

Terapia SI polega na celowym, równoczesnym pobudzaniu
więcej niż jednego układu sensorycznego, co stymuluje mózg i układy zmysłowe do rozwoju. 
Odbywa się w sali zaopatrzonej w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny,
służący do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych.
Nie zastępuje edukacji, ale sprawia, że uczenie staje się łatwiejsze,
pomaga poprzez konstruktywną zabawę zmniejszyć istniejące deficyty i osiągnąć równowagę w rozwoju.

Dlaczego jest taka terapia potrzebna?

- dziecko samodzielnie nie zdoła w pełni wyrównać swoich deficytów (choć podświadomie dąży do tego poprzez swoje specyficzne zachowania)

- terapia pozwoli na szybszą poprawę funkcjonowania

- sukcesy dziecka będą podwyższać jego samoocenę

- w przypadku występowania u dziecka innych zaburzeń, terapia SI ma działanie wspomagające

 

20191030_120255
20190404_104301
20190528_164454
20190509_092622
20190226_152139
20190527_165211
20190605_154020
20190510_114522
20190520_181705
20190522_104913
P1180007
20190508_163156
20190315_090328
P1180076
20190507_141448
20190515_143706
20190509_114647
20190531_103500
20190305_174005
20190508_172454

 

terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Prowadzi Magdalena Wargin

Terapia pedagogiczna, to niesienie pomocy dzieciom przejawiającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwojowe.

Terapia prowadzona jest 30 minut tygodniowo (2 h miesięcznie) w oparciu o Opinię WWRD wg programu zajęć opracowanego dla każdego dziecka, który zawiera:

I Rozwój sfery poznawczej dziecka.

 1. Stymulowanie wielozmysłowe.
 2. Usprawnianie motoryki małej.
 3. Usprawnianie motoryki dużej.
 4. Ćwiczenia koncentracji uwagi i pamięci bezpośredniej.
 5. Rozwijanie komunikacji.

II Rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej.

 1. Rozumienie norm moralno-społecznych.
 2. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Podczas pracy metody dostosowuję do wieku i możliwości dziecka.
Zajęcia prowadzę tematycznie uwzględniając najbliższe otoczenie i kalendarz
(pory roku, wydarzenia, święta i uroczystości).

W czasie pracy wykorzystuję między innymi:

 • karty pracy (pisanie po śladzie, pisanie suchym flamastrem, kolorowanie, wycinanie, naklejanie, malowanie),
 • układanki, puzzle, klocki, memory,
 • historyjki obrazkowe, wiersze, bajki,
 • programy komputerowe (program do bezpośredniej pracy z dzieckiem). Program aktywności. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja, płyty z muzyką dla dzieci.

imprezy integracyjne

Wspólne uroczystości i imprezy 

Oprócz systematycznych systematycznie prowadzący zajęć,
dzieci i rodzice mogą uczestniczyć dodatkowo w cyklicznie organizowanych imprezach.
Jest do dobra okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale także rozmów, wymiany doświadczeń
i dzielenia się opiniami z innymi rodzicami.

Terapeuci WWR dokładają wszelkich starań, by podczas tych imprez panowała
przyjemna, rodzinna atmosfera i nie zabrakło atrakcji dla dzieci i rodziców.
Wspólnie śpiewamy piosenki, tańczymy, przechodzimy przez tory przeszkód,
wykonujemy prace plastyczne i wiele innych aktywności.
Niektóre zabawy dają możliwość do wykazania swojej kreatywności w przygotowaniu przebrania.

Dzięki życzliwości rodziców, każde spotkanie kończy się rozmowami przy obficie zastawionym stole.

Niezdecydowanych zapraszamy do sprawdzenia, o czym mowa na żywo,
a w ciągu roku spotkać możemy się na przykład podczas:

 • Święta Pluszowego Misia
 • Balu Karnawałowego
 • Zabawy Podsumowującej cały rok.