Zapisy do szkół

Dyrekcja Ośrodka oraz nauczyciele zapraszają do naszych szkół. Zapisy trwają.

Szanowni Państwo - informujemy, że mimo ograniczeń związanych ze stanem epidemicznym, 
trwa rekrutacja do naszych szkół - głównie w trybie zdalnym.  

Zapisu do którejkolwiek z naszych szkół można dokonać u wicedyrektorów:

  

wicedyrektor Joanna Błaszczyk

wicedyrektor Krzysztof Kowal

zapisy do:

zapisy do:

kontakt:

e-mail:
telefon: 694217141

kontakt:

e-mail:
telefon: 728941773

 

Wicedyrektorzy udzielają szczegółowych informacji na temat dokumentacji,
służą pomocą w skompletowaniu jej oraz zapraszają do prezentacji podległych im szkół i warunków kształcenia.

 

 


Informacje w sprawie naboru na rok szkolny 2020/2021

Przyjmujemy zapisy do poszczególnych etapów kształcenia:

1. WCZESNE WSPOMAGANIE I INTEGRACJA SENSORYCZNA  
2. PRZEDSZKOLE  
3. SZKOŁA PODSTAWOWA   


oraz do następujących  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

5. Szkoła przysposabiająca do pracy

6. SZKOŁA BRANŻOWA  w specjalnościach:

7. TECHNIKUM

8. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

9. SZKOŁA POLICEALNA – na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie.

** uczniowie nie płacą za materiały wykorzystane podczas zajęć praktycznej nauki zawodu. 


 

Wymagane dokumenty (wzory do pobrania znajdują się poniżej):
* podanie o przyjęcie do szkoły (wzór poniżej)
* świadectwo ukończenia szkoły poprzedniego szczebla
   (dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych - świadectwo ukończenia gimnazjum; dla kandydatów do gimnazjum - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej)
* skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
   (wzór poniżej; ten dokument kierujemy do lokalnych władz oświatowych, np. do Starostwa lub do Urzędu Miasta w miejscu zamieszkania)
* orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
   (ten dokument wydaje poradnia, w której uczeń był diagnozowany)
* skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
* dokumentacja medyczna
   (w przypadku uczniów z innych szkół - dokumentację taka pobieramy z gabinetu pielęgniarki w poprzedniej szkole)
* 2 zdjęcia 

dodatkowo dla uczniów kierunków zawodowych:
* zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu (wzór skierowania na badania - poniżej)

 

ZAPRASZAMY

 

 *Aby pobrać wybrany dokument, kliknij na nim prawym klawiszem myszy i z rozwijanego okna wybierz "zapisz jako".

 

Wzory dokumentów do pobrania

Wzór podania o przyjęcie do szkoły

Wzór skierowania

 

Inne dokumenty

 

 

Pobierz UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA PRZEZ INNA OSOBĘ  kliknij tu:    UPOWAŻNIENIE   

Pobierz ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH kliknij tu:    DANE OSOBOWE     

Pobierz ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA kliknij tu:     WIZERUNEK   

Pobierz ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WZW Z UDZIAŁEM W KONKURSIE kliknij tu:    UDZIAŁ W KONKURSACH       

Pobierz ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ABSOLWENTÓW kliknij tu:   DANE OSOBOWE ABSOLWENTÓW    

Dokumenty dot kształcenia zawodowego

 

 

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - KUCHARSTWO  kliknij tu:   SKIEROWANIE - KUCHARSTWO   

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - KUCHARSTWO 2  kliknij tu:    SKIEROWANIE - KUCHARSTWO 2    

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - STOLARSTWO  kliknij tu:   SKIEROWANIE - STOLARSTWO       

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - KRAWIECTWO  kliknij tu:      SKIEROWANIE - KRAWIECTWO    

 

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - FLORYSTYKA  kliknij tu:     SKIEROWANIE - FLORYSTYKA