Familia

Przy naszym Ośrodku od 1991 roku działa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej. Powstało z inicjatywy 16 pracowników tegoż Ośrodka. W 2002 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym a od 2004 - posiada status organizacji pożytku publicznego.
 
Strona domowa Stowarzyszenia Familia: http://www.familia.wroc.pl/

Cele stowarzyszenia to:

  1. wyposażenie dzieci i młodzieży w nowoczesne środki audiowizualne
  2. wyposażenie w indywidualne aparaty słuchowe oraz inne środki podnoszące próg wrażliwości na bodźce zewnętrzne
  3. udzielanie pomocy dydaktycznej i wychowawczej mającej na celu wyrównywanie szans
  4. prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób niesłyszących znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej lub zagrożonych patologią
  5. organizowanie zajęć turystyczno-rekreacyjnych i sportowych oraz kulturalno-oświatowych i artystycznych również w okresie wakacyjnym
  6. pomoc niesłyszącym dzieciom i młodzieży w maksymalnej rewalidacji i adaptacji w środowisku ludzi słyszących przy wykorzystaniu wszystkich dozwolonych form, metod i środków
  7. pozyskiwanie środków, które w całości są przeznaczone na działalność pożytku publicznego poprzez wyszukiwanie sponsorów, organizowanie kiermaszów, wystaw, itp.
  8. prowadzenie doradztwa zawodowego dla młodzieży i ich rodziców
  9. współpraca z właściwymi organami państwowymi, organizacjami społecznymi, politycznymi, zawodowymi, młodzieżowymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi i leczniczymi
  10. współpraca z zagranicznymi organizacjami i instytucjami, zajmującymi się problematyką dzieci i młodzieży specjalnej troski