Umorzenia 2017

Na podstawie § 15 Uchwały nr LX/078/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób uprawnionych
do umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Województwu Dolnośląskiemu lub jego jednostkom podległym
dyrektor Ośrodka podaje do wiadomości informację o udzielonych ulgach
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku:

W roku 2016 nie wystąpiły przypadki umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty
należności na rzecz Województwa Dolnośląskiego .