Comenius

Strona www pragramu: http://www.comenius.org.pl/

W okresie od 01.08.2001 do 31.08.2004 braliśmy udział w projekcie Unii Europejskiej pt:
ProRead Comenius. Nowe techniki czytania – eksplorowanie wspólnej problematyki czytelnictwa pośród uczniów z wadą słuchu w europejskich szkołach".

Nasz projekt „ProRead” zdobył główną nagrodę w konkursie Europrodukt 2004 w kategorii "Inicjatywa Edukacyjna".

1. Główny celem projektu było udoskonalenie metod służących rozwijaniu umiejętności czytania u dzieci z wadą słuchu. 
     Po wstępnych prezentacjach szkół biorących udział w projekcie okazało się , że jest wiele wspólnych problemów, wyzwań, 
     a różnice dają cenną możliwość wymiany myśli, doświadczeń , pomysłów, które warto przenieść do własnych placówek.
 
2. Kraje uczestniczace w projekcie:
  • Belgia - Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden - Hasselt;
   ogromne centrum edukacyjne dla dzieci z zaburzeniami mowy – sektor zajmujący się dziećmi z wadami słuchu to jedna trzecia całego o środka.
   Centrum zapewnia kompleksową pomoc dla osób niesłyszących: od wczesnej interwencji i prowadzenia rodziców,
   poprzez pełny cykl edukacyjny, po opiekę socjalną dorosłych niesłyszących i wspieranie dzieci włączanych do szkół masowych.
  • Wielka Brytania - St. John’s Catholic School for the Deaf - Boston Spa;
   katolicka szkoła dla głuchych, gdzie dzieci w wieku od 3 do 16 lat naucza się metodą oralną,
   sektor dla uczniów powyżej 16 roku życia zapewnia wsparcie dla uczniów kontynuujących naukę w średnich szkołach masowych.
3. Zadania zrealizowane przez uczniów i nauczycieli w ramach projektu.
    Praca nad projektem zakładała po dwa spotkania rocznie – każde w innej szkole partnerskiej. Partnerzy indywidualnie decydowali o problematyce i formie spotkania.
    Praca nad przygotowaniem poszczególnych spotkań w placówkach partnerskich angażowała całą kadrę pedagogiczną, uczniów i wielu rodziców.
    Spotkania robocze były nie tylko okazją do prezentacji placówek i ich osiągnięć, ale głównie koncentrowały się na poznawaniu metod
    oraz rozwiązań w wybranym przez partnerów temacie dotyczącym rozwijania umiejętności posługiwania się tekstem pisanym przez niesłyszących.
 
4. Osiągnięte rezultaty, czyli wpływ projektu na szkołę (nauczycieli, uczniów, rodziców, środowisko lokalne).
    W sumie odbyło się (poza okresem przygotowawczym) 6 wizyt w różnych szkołach partnerskich.
     Spośród polskich nauczycieli i wychowawców w spotkaniach roboczych poza krajem uczestniczyło 20 osób.
     W prace wewnętrzne nad projektem włączyło się bezpośrednio ok. 40 osób, a w przygotowania podsumowującego spotkania,
     które odbyło się w Polsce w dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej włączyło się ponad 90% kadry pedagogicznej naszego Ośrodka.
 
     W ramach projektu 24 osoby zostały przeszkolone pod kątem obsługi komputera i wykorzystania go do unowocześniania procesu dydaktycznego.
     W Polsce i na Litwie wprowadzono zmiany w niektórych programach nauczania, zwłaszcza w nauczaniu informatyki i języków obcych,
     w Wielkiej Brytanii powstała strona internetowa dla uczniów motywująca ich do czytania i wykorzystywania tekstów
     i rozpoczęło się wdrażanie niezwykle rozbudowanego projektu „Delf Studies” związanego z „wychowaniem do głuchoty”,
     W szkole belgijskiej rozpoczął pracę niesłyszący nauczyciel i rozpoczęto próby nauczania języka migowego.
     Uczniowie we wszystkich szkołach więcej czasu mogli spędzać pracując z komputerem i zaczęli wykorzystywać go w szerszym niż dotąd zakresie.

5. Produkty końcowe powstałe w wyniku realizacji projektu.
    Dokumentacja projektu – zawierająca wszystkie materiały robocze (metodyczne, prezentacje, itp.) została zebrana w formie zeszytów roboczych po    
    każdym spotkaniu. Ich kopie posiadają wszyscy partnerzy w celu dalszego dzielenia się osiągnięciami projektu.
    „Księgi dokumentacyjne” zawierają kwestionariusze (narzędzia ewaluacyjne), raporty pisemne –
    dające spojrzenie na filozofię nauczania i metodykę w pracy z niesłyszącym, pomoce dydaktyczne i plany nauczania.
 
6. Sposoby upowszechniania projektu.
    Powstała internetowa strona http://proread.ifreepages.com zawierająca anglojęzyczną (język projektu) oraz polskojęzyczną wersję ,
    na której umieszczono wszelkie dokumenty, prezentacje i materiały powstałe w ramach projektu,
    w celu udostępnienia ich jak najszerszemu gronu surdopedagogów.
 
7. Wartościowość, użyteczność projektu - w jaki sposób można wykorzystać rezultaty projektu (waloryzacja projektu)
    Najważniejszym osiągnięciem projektu „ProRead” jest wypracowanie wielowątkowego warsztatu nauczycielskiego,
    który zawiera wiele znakomitych pomysłów metodycznych i surdopedagogicznych.
    Materiały przygotowane w trakcie projektu oraz jego produkty końcowe (np. „Dobre pomysły, czyli Księga Sugestii”),
    stanowią pomoc dla wszystkich zajmujących się nauczaniem niesłyszących.