EDUKACJA W OŚRODKUOśrodek tworzy system edukacji, jest zespołem szkół i programów kształcących dzieci i młodzież niesłyszącą oraz z innymi niepełnosprawnościami.

W skład jednostek Ośrodka wchodzą:
 1. program wczesnego wsparcia rozwoju dziecka

 2. przedszkole
 3. szkoła podstawowa
 4. szkoła przysposabiająca do pracy
 5. branżowa szkoła pierwszego stopnia kształcąca kierunkach:
  • kucharz
  • krawiec
  • stolarz
 6. liceum ogólnokształcące
 7. technikum kształcące w czterech kierunkach
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • technik przemysłu mody
  • technik informatyk
 8. szkoła policealna - florystyka
W Ośrodku jest internat dla tych wychowanków, których domy rodzinne są oddalone. Wychowankowie wracają do domów na weekendy (internat pracuje w dniach nauki szkolnej od niedzieli wieczorem do piątkowego popołudnia).
Ośrodek kształci według tej samej podstawy programowej, jaką realizują dzieci we wszystkich szkołach w Polsce zarówno uczniów niesłyszących i głuchych, jak i niedosłyszących. Coraz większą grupę uczniów stanowią dzieci zaimplantowane.
Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne dostosowane są zarówno pod względem metody nauczania, jak i językowym do możliwości i potrzeb każdego z uczniów.
W Ośrodku równolegle z edukacją prowadzona jest rewalidacja, którą zapewniają nie tylko świetnie wykształceni i przygotowani nauczyciele i wychowawcy, ale i szerokie grono specjalistów prowadzących zajęcia logopedyczne, zajęcia integracji sensorycznej, muzykoterapii, gimnastyki korekcyjnej itp.