REKRUTACJA 2021

Dokumenty do pobrania


W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty (wzory do pobrania znajdują się poniżej):

Wymagane dokumenty :

  1. podanie o przyjęcie do szkoły (wzór poniżej)
  2. świadectwo ukończenia szkoły poprzedniego szczebla (dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej)
  3. skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych) (wzór poniżej; ten dokument kierujemy do lokalnych władz oświatowych, np. do Starostwa lub do Urzędu Miasta w miejscu zamieszkania)
  4. orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (ten dokument wydaje poradnia, w której uczeń był diagnozowany)
  5. skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
  6. dokumentacja medyczna (w przypadku uczniów z innych szkół - dokumentację taka pobieramy z gabinetu pielęgniarki w poprzedniej szkole)
  7. 2 zdjęcia
  8. dodatkowo dla uczniów kierunków zawodowych:
  9. zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu (wzór skierowania na badania - poniżej)

Zapraszamy do naszych szkół.

KLIKNIJ - POBIERZ:

Wzór podania o przyjęcie do szkoły

Wzór skierowania

Inne dokumenty:

Pobierz UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA PRZEZ INNA OSOBĘ UPOWAŻNIENIE

Pobierz ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH kliknij tu: DANE OSOBOWE

Pobierz ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA kliknij tu: WIZERUNEK

Pobierz ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WZW Z UDZIAŁEM W KONKURSIE kliknij tu: UDZIAŁ W KONKURSACH

Pobierz ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ABSOLWENTÓW kliknij tu: DANE OSOBOWE ABSOLWENTÓW